VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI ALEMA Lanškroun s.r.o.

OBECNĚ

Účelem těchto obchodních podmínek je definovat obsah a podmínky obchodních závazkových vztahů vznikajících při dodávkách výrobků, tvořících část výrobního sortimentu dodavatele, firmě ALEMA Lanškroun s.r.o. (dále jen „společnost Alema“). Dodávané výrobky (dále jen „zboží“) musí sloužit k výrobním účelům společnosti Alema nebo jinak musí být použity ve výrobcích vyráběných společností Alema. Tyto obchodní podmínky spolu se všemi vzájemnými závazky akceptovanými oběma stranami v listinné nebo elektronické podobě představují obchodní smlouvu mezi stranami. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky vystavené společností Alema dodavatelům ohledně dodávek zboží, pokud v objednávce není uvedeno jinak. Zboží musí být dodáno v souladu s podmínkami individuálních objednávek a dle technických parametrů, výkresů a dalších dokumentací dohodnutých mezi společností Alema a dodavatelem. Žádné obchodní zvyklosti mezi stranami nejsou aplikovatelné v případě, že jsou v rozporu s těmito podmínkami. Dodavatel má povinnost vyrábět a dodávat zboží v souladu s oboustranně potvrzenou smlouvou, objednávkou. U dodavatele pro oblast automotive společnost Alema požaduje plnění požadavků systému řízení jakosti dle norem EN ISO 9001 nebo IATF 16949:2016 (případně VDA nebo AIAG dle specifikovaného požadavku společnosti Alema). Podmínkou pro schválení dodavatele a zahájení dodávek pro sériovou výrobu je dodavatelem předložení schvalovací dokumentace a vzorků dle manuálů Production Part Approval Processes – (PPAP)- úroveň předložení 3, případě VDA – úroveň předložení 2 včetně doložení zavedení materiálů do databáze IMDS a REACH (REACH platí nejen pro dodavatele automotive). Dodavatel automotive je povinen při každé dodávce doložit shodu s splněním požadavků na dodávané zboží (shoda materiálu, výrobce/dodavatele vstupních materiálů, rozměrů, vzhledu apod.), u ostatních dodavatelů specifikuje požadavek společnost Alema. Dodavatel bere na vědomí, že dodané zboží bude dál zapracováno do výrobků společnosti Alema. V případě, že dodané zboží bude dodáno s vadami, případně v rozporu s obchodní smlouvou, může vzniknout škoda další osobě.

1.) OBJEDNÁVKY

1.1 Objednávka zboží může být provedena společností Alema a přijata dodavatelem pouze v písemné podobě, a to i faxem či elektronicky prostřednictvím e-mailu. Přijetí jednotlivých objednávek musí být neprodleně po jejich obdržení potvrzeno dodavatelem. Nebude-li objednávka dodavatelem potvrzena nejpozději do konce následujícího pracovního dne po jejím obdržení, její platnost zaniká, nedohodnouli se smluvní strany jinak. Dodavatel se zavazuje veškeré obdržené objednávky neprodleně prověřit a přijmout pouze v případě, že je schopen dodávku obsaženou v objednávce splnit. Přijatá objednávka se stává se spolu s těmito podmínkami obchodní smlouvou. 1.2 Společnost Alema smí požadovat změny designu a provedení objednaného zboží pouze v rozsahu, u něhož je předpoklad, že bude pro dodavatele přijatelný. Žádost o změny musí být provedena písemně. Neodmítne-li dodavatel návrh změny neprodleně po jeho doručení ze strany společnosti Alema, platí, že s navrženou změnou souhlasí. V případě, že změna objednávky bude mít vliv na sjednanou cenu zboží, je dodavatel povinen o této změně ceny neprodleně informovat společnost Alema. V takovém případě má společnost Alema možnost žádost o změnu zrušit.

2. TERMÍNY DODÁNÍ, MÍSTO DODÁNÍ, DODACÍ LIST, ATEST

2.1 Odsouhlasené dodací termíny jsou závazné a vztahují se k datu, kdy zboží má dorazit do místa dodání uvedeného v objednávce, pokud není výslovně dohodnuto jinak. 2.2 Zjistí-li dodavatel, že jakákoliv dodávka zboží bude mít zpoždění, musí neprodleně informovat společnost Alema. 2.3 Pokud není dohodnuto jinak, zásilky musí být doručeny do závodu společnosti Alema (místo dodání). Není-li uvedeno v objednávce jinak, zahrnuje cena dopravu zboží do místa dodání a veškeré další náklady s dodávkou spojené (balení, poplatky apod.). 2.4 Společnost Alema není povinna přijmout a může vrátit na nebezpečí a náklady (veškeré balení, manipulace, třídění, doprava) dodavateli dodávky nad rámec objednávky, předčasné dodávky, opožděné dodávky a částečné dodávky. V takovém případě může společnost Alema kdykoliv změnit, nebo dočasně pozastavit přepravní plány stanovené v objednávce nebo přepravní odvolávce nebo jiných písemných pokynech vydaných společností Alema, aniž by to opravňovalo dodavatele ke změně ceny za dodávky pokryté objednávkou. Dodávky odmítnuté společností Alema z důvodů uvedených v první větě tohoto článku se nepovažují za dodávky uskutečněné v souladu s objednávkou a dodavatel se dostává do prodlení s dodáním zboží. 2.5 V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s dodáním zboží, může společnost Alema mimo jiná ji příslušející oprávnění a prostředky nápravy nařídit dodavateli, aby provedl spěšné doručení na vlastní náklady. V případě, že dle objednávky zajišťuje přepravu zboží společnost Alema na své náklady a ze strany dodavatele nemůže být včas plněno, je povinen zajistit nově přepravu na své náklady dodavatel. 2.6 Všechny dodávky musí být doručeny do místa dodání spolu s dodacím listem a atestem ve dvou vyhotoveních, pokud není ujednáno jinak.

3. ZPOŽDĚNÍ DODÁVEK

3.1 V případě, že nebude dodržena dodací lhůta, má společnost Alema vůči dodavateli nárok na náhradu škody za ztráty vzniklé jako důsledek zpoždění. 3.2 Jestliže společnost Alema prodlouží dodací lhůtu, která marně vypršela, nebo jestliže v případě prodlení dodavatele již nemá zájem o dodávku, může společnost Alema zrušit příslušnou objednávku, požadovat náhradu za neplnění podmínek smlouvy nebo obojí současně. Náhradu za neplnění podmínek smlouvy může společnost Alema požadovat i v případě, že z její strany došlo k prodloužení dodací lhůty, která byla následně dodavatelem dodržena (článek 3.1). V případě opakovaného zpoždění dodávek, je společnost Alema oprávněna, po předchozím upozornění, zrušit všechny objednávky, které ještě nebyly vyřízeny, a to s okamžitou platností. Náhrada za neplnění smlouvy spočívá v prokazatelných nákladech společnosti Alema spojených s prodlením v dodání zboží (vyšší cena při nákupu u jiného dodavatele, náklady přepravy, mzdové a věcné náklady apod.).

4. MATERIÁL POSKYTOVANÝ FIRMOU ALEMA

4.1 Jakýkoli výrobní materiál nebo zařízení poskytované společností Alema k výrobě zboží dodávaného následně ze strany dodavatelů zůstávají až do okamžiku zapracování v majetku společnosti Alema. 4.2 Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s výše uvedeným majetkem s náležitou péčí, řádně jej uskladní a pojistí do výše jeho hodnoty na všechna pojistná rizika. Pojištěným musí být společnost Alema. Dodavatel odpovídá za škodu, která na takovém majetku společnosti Alema vznikla po jeho převzetí dodavatelem. 4.3. Před zahájením výroby je dodavatel povinen přezkoumat materiál a zařízení poskytnutá společností Alema, zda nemá vady nebo nedostatky a provést kontrolu úplnosti. Během výroby musí dodavatel provádět další kontroly, pokud byly výslovně sjednány se společností Alema nebo jsou nutné vzhledem podmínkám plnění systému řízení jakosti. V případě, že dodavatel objeví jakékoli nedostatky v kvalitě materiálu nebo zařízení poskytovaných firmou Alema, musí být společnost Alema neprodleně informována, aby bylo možné projednat a schválit potřebný postup. 4.4. Materiál poskytovaný společností Alema musí být vždy dále zpracován ve prospěch společnosti Alema. V případě, že se takto dodaný materiál při výrobě zboží zcela nespotřebuje, je dodavatel povinen jej vrátit společnosti Alema, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. FAKTURY, PLATBY

5.1 Pokud není v objednávce stanoveno jinak, činí splatnost faktur nejméně 30 dnů ode dne dodání zboží ze strany dodavatele. 5.2 Veškeré platby za dodávky budou uskutečněny v českých korunách, ledaže bylo v objednávce výslovně stanoveno jinak. 5.3 Váhy nebo rozměry zjištěné na místě vyložení nákladu budou rozhodující pro kalkulaci a platbu dodávek. V případě jakékoli vady nebo nedostatku je společnost Alema oprávněna zadržet přiměřenou část platby, dokud nebudou řádně splněny podmínky smlouvy. Návrhy, nákresy a vzorky budou hrazeny pouze v případě, že je jejich úhrada předmětem písemné smlouvy. 5.4 Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky za společností Alema vyplývající z neuhrazených faktur na třetí osobu.

6. INFORMACE, DATA, AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Dodavatel je povinen nakládat se všemi informacemi, se kterými přijde do styku v souvislosti s objednávkami společnosti Alema, a které nejsou obecně známé, jako s informacemi důvěrnými. Jedná se konkrétně o výkresy, vzorky, modely, zařízení, dokumentaci, software a další média nesoucí informaci, které společnost Alema zpřístupní dodavateli. Dodavatel nesmí umožnit třetím osobám seznámení se s jejich obsahem nebo je kopírovat, pokud to není nezbytně nutné k provedení předmětu objednávky. Jakékoli jím angažované osoby nebo subdodavatelé musí být vázáni stejným závazkem utajení, za což odpovídá dodavatel. 6.2 Dodavatel nesmí uveřejňovat své obchodní vztahy se společností Alema, pokud mu k tomu nebyl předem udělen souhlas společností Alema. 6.3 Předměty vyráběné na základě smlouvy a v souladu s informacemi, výkresy, modely nebo nástroji poskytnutými společností Alema, které společnost Alema plně nebo částečně hradila sama, nesmí být poskytnuty jako vzorky nebo nabídnuty třetím osobám, pokud s tímto postupem společnost Alema předem neprojevila písemný souhlas. 6.4 Jakékoli autorské dílo vyrobené dodavatelem nebo jeho zaměstnanci podle objednávky, které je zvláště objednáno jako zakázka společnosti Alema, bude považováno za „dílo vytvořené na objednávku“ a veškerá autorská práva k takovým dílům náleží společnosti Alema.

7. ZÁRUKA, NÁHRADA ŠKODY

7.1 Dodavatel tímto garantuje, že objednané zboží je bez závad, splňuje smluvené parametry a je v souladu s nejnovějším technickým vývojem. Dodavatel poskytuje smluvní záruku na dodané zboží v délce dvou let. Záruka běží ode dne řádného dodání zboží společnosti Alema. 7.2 V případě dodání vadného zboží má společnost Alema nárok na dodání náhradního zboží, případně nárok na odstranění vad zboží. V případě dodání menšího množství zboží má společnost Alema nárok na dodání chybějícího zboží. Vedle výše uvedených nároků má společnost Alema vždy nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží, která odpovídá nákladům společnosti Alema způsobeným dodáním vadného zboží, případně nedodáním všeho zboží v souladu s objednávkou. Pokud společnosti Alema vzniknou dodatečné náklady ve spojitosti s nedodržením dodacích lhůt, které byly způsobeny náhradními dodávkami nebo opravami vad dodaného zboží, hradí tyto dodatečné náklady dodavatel. V rámci reklamace zboží je společnost Alema oprávněna určit způsob vyřízení reklamace a stanovit nejzazší termín pro její vyřízení dodavatelem. 7.3. Jestliže je stejné zboží dodáno podruhé a opět s vadami, nebo není dodáno chybějící zboží ve lhůtě stanovené společností Alema, případně vadné zboží nelze opravit, je společnost Alema oprávněna od smlouvy odstoupit. Stejné právo má společnost Alema i v případě, kdy dodavatel oznámí, že reklamaci zboží není schopen ve lhůtě stanovené společností Alema řádně vyřídit. V případě, že se vadná dodávka u téhož dodavatele bude opakovat, je společnost Alema oprávněna zrušit jednostranně všechny nebo některé uzavřené a doposud nesplněné smlouvy s tímto dodavatelem bez nároku dodavatele na jakoukoliv náhradu. 7.4 V naléhavých případech, o kterých bude společnost Alema neprodleně informovat dodavatele, může společnost Alema provést opravy sama nebo zajistit třetí osobu, aby takto učinila, případně aby dodala chybějící zboží, jestliže je to nutné pro splnění vlastních dodacích lhůt společnosti Alema vůči jejím odběratelům. Dodavatel nese náklady s tím spojené. Důvodem takového postupu musí být vždy zajištění kontinuity výroby a dodání zboží. 7.5 Jestliže budou zjištěny vady až po té, co bylo dodané zboží dále zpracováno, je dodavatel povinen nést všechny náklady spojené s náhradou nebo opravou vadného zboží, konkrétně náklady na kontrolu kvality, dovoz, odvoz, pracovní sílu a materiál. Tyto náklady budou rovněž zahrnovat nutnou náhradu nebo opravy výrobků, do nichž společnost Alema instalovala vadné zboží dodané dodavatelem a dále náklady na manipulaci a zajištění výroby. 7.6 Jestliže, jako důsledek sériové vady, je nutno nahradit celou sérii dodaného zboží nebo výrobky společnosti Alema, do kterých bylo toto zboží nainstalováno, je dodavatel povinen uhradit společnosti Alema náklady uvedené v bodě 7.5 včetně těch, které se vztahují na část zboží postižené série, ve které nebyly objeveny žádné technické poruchy. 7.7 Dodavatel odpovídá společnosti Alema za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti s dodáním vadného zboží, případě v souvislosti s nedodáním všeho zboží v souladu s objednávkou. Za škodu způsobenou dodavatelem se považují případně i náklady uplatněné vůči společnosti Alema ze strany jejích odběratelů vzniklé v souvislosti s dodáním vadného zboží.

8. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

8.1 Jestliže společnost Alema nebo jakákoli třetí strana utrpí zranění, ztrátu nebo škodu následkem dodávky vadného zboží nebo chybným provedením díla nebo porušením jakéhokoliv dalšího smluvního závazku, musí dodavatel tyto škody nahradit. 8.2 Pokud dodavatel poskytuje společnosti Alema služby v jejích prostorách, je povinen prostory prověřit, jsou-li bezpečné pro takové služby, a okamžitě upozornit společnost Alema na jakoukoliv okolnost, jež považuje za nebezpečnou. Zaměstnanci a další osoby jednající jménem dodavatele nebudou držet, užívat, prodávat nebo převážet nedovolené drogy, lékařsky neschválené léky nebo kontrolované léky, nebo nedovolený alkohol a nebudou pod vlivem alkoholu či drog v prostorách společnosti Alema. Dodavatel je výlučně odpovědný a nese odpovědnost za jakékoli ztráty, výdaje, škody nebo nároky vyplývající z tělesného poškození, nemoci nebo choroby včetně smrti, utrpěné jakoukoli osobou či osobami, nebo jež jsou následkem poškození nebo zničení majetku, včetně majetku společnosti Alema, přímo pocházející nebo vzniklé ve spojení s prováděním prací v prostorách společnosti Alema. 8.3 Dodavatel má za povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za vady výrobků tak, aby pokrývalo všechno zboží a služby, které dodává, až do výše částky 5 000 000 EUR (slovy: pět miliónů euro) na zranění osob nebo ztráty či poškození majetku, včetně nákladů na výzvu zákazníkům, aby se dostavili se zakoupeným produktem k výrobci za účelem dodatečných oprav. Toto pojištění musí udržovat po celé období, kdy jsou výrobky nebo služby dodávány společnosti Alema. Druh a rozsah krytí pojistky, včetně jmen pojistitelů odpovědnosti za škodu třetích osob, musí být na požádání předloženy společnosti Alema.

9. NÁSTROJE, ZÁRUKA VLASTNICTVÍ

9.1 Má-li dodavatel vyrábět smluvní zboží s použitím nástrojů, vybavení, strojů nebo jakýchkoli dalších výrobních prostředků (dále jen „výrobní nástroje“), na jejichž výrobu či koupi společnost Alema, ať již z části nebo zcela přispěla, nabývá společnost Alema (pokud nebylo písemně stanoveno jinak) vlastnictví k tomuto výrobnímu nástroji okamžikem zaplacení sjednaných nákladů na tento výrobní nástroj. Bude-li takový výrobní nástroj přechováván u dodavatele, dodavatel zajistí jeho skladování pro společnost Alema zdarma a s péčí, kterou obvykle věnuje údržbě vlastních výrobních nástrojů. V ostatním platí smlouvy sjednané samostatně mezi dodavatelem a společností Alema. 9.2 Veškeré nástroje, vodící pouzdra, matrice, cejchy, upínače, modely, vzory, vybavení, výkresy, specifikace, náhradní díly, zkušební díly apod. poskytované společností Alema dodavateli pro výrobu zboží, nebo které společnost Alema dodavateli uhradila, jsou ve vlastnictví společnosti Alema. Dodavatel nese nebezpečí ztráty nebo poškození těchto věcí. Dodavatel nepoužije tyto věci pro žádný jiný účel než pro činnost podle objednávky. Zdrží se smísení nástrojů s majetkem dodavatele či třetí strany. Přiměřeně pojistí nástroje proti ztrátě nebo poškození na reprodukční hodnotu a uvede společnost Alema jako pojištěného. Dodavatel zajistí, aby se nástroje nestaly předmětem zástavních a zadržovacích práv či jiných nároků a nepřemístí nástroje na jiné místo, ať už ve vlastnictví dodavatele nebo třetí osoby, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Alema.

Tato webová stránka používá cookies

Soubory cookies používáme k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech

které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

které umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk).

které používáme pro sledování uživatelů webových stránek a personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení.

které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají.

jak název napovídá, může se jednat o různé druhy cookies, které neplní výše uvedené funkce.

Vaše nastavení bylo úspěšně uloženo

Kontaktní adresa

ALEMA Lanškroun s.r.o.
Dvořákova 328
Lanškroun 563 01
Česká republika

Komplexní služby
Copyright © 2024 ALEMA Lanškroun s.r.o.